Communities

Communities, vaak in de vorm van Denktanks, zijn de ware werkgemeenschappen van het Platform. Communities ontstaan vaak in het verlengde van Koploperresearchprojecten. De participerende organisaties willen de dialoog voortzetten en een vervolg geven aan de resultaten van het researchproject. Het idee is dat op deze wijze voortdurend wordt gewerkt aan verbetering en innovatie binnen zorgorganisaties en tussen deze organisaties en andere organisaties. Binnen de communities is er een aantal werkvormen. Zo zijn er meeting of minds, lezingen waarbij inleiders hun ideeën naar voren brengen die vervolgens worden bediscussieerd. Daarnaast zijn er Denktanks waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan een verdere verdieping van de verschillende onderwerpen. Er wordt naar gestreefd elke community een eigen website te geven waarin een kennisbank is opgenomen en waarop discussies kunnen plaatsvinden. Op dit ogenblik zijn er drie communities in de vorm van Denktanks, actief te weten de Denktank 'GGZ 2020', de Denktank 'WMO/Toekomst ouderenzorg' en de Denktank 'Bestuur, verantwoording en (ont)bureaucratisering'. 

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van een van deze Denktanks of heeft u een idee voor een community, neem dan contact op het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl. Zij kunnen u de propositie met daarin de visie, doelen en activiteiten van de verschillende communities toezenden.