DENKTANKS

Er is veel kennis binnen de zorgsector aanwezig, maar deze kennis is verspreid over organisaties en personen en wordt weinig gedeeld. Koplopers in de Zorg wil hier verandering in brengen en de denktanks is een van de instrumenten daar voor.


Met een denktank willen we in een relatief korte periode kennis over een specifiek bepaalde onderwerp in de sector verzamelen, analyseren, verrijken en delen met anderen. De opzet is enerzijds sterk gericht op de eigen inbreng en ideeontwikkeling van de deelnemers, en aan de andere kant op het gezamenlijk produceren van output in de vorm van een manuscript dat als basis kan dienen voor een publicatie. De deelnemers kunnen zelf suggesties doen voor sprekers, literatuur et cetera. Om het gedachtengoed breed te verspreiden organiseren wij ook een miniconferentie ter afsluiting. De ideeën worden ook gebruikt als input voor Het Nederlands Zorglandschap dat aan het einde van het jaar zal verschijnen.


Het traject van de denktanks is opgebouwd uit een kick off bijeenkomst gevolgd door drie denktankbijeenkomsten met een afsluitende conferentie. De deelnemers kunnen voortdurend eigen ideeën inbrengen zodat er gezamenlijk product ontstaat.

 

We willen beginnen met twee denktanks, namelijk De Nieuwe Medewerker en Het Nieuwe Leren. De eerste denktank start op 27 maart, de tweede op 29 maart. Vervolgdata:

  • 17 respectievelijk 19 april
  • 21 respectievelijk 31 mei
  • 26 respectievelijk 28 juni.

Er wordt gezamenlijk naar een moment gezocht voor de miniconferentie. Er is een startnotitie beschikbaar waarin enkele hoofdlijnen staan en die als basis voor discuusie kan dienen.

 

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met het secretariaat voor de factsheet Denktanks of de  startnotitite De Nieuwe Medewerker of Het Nieuwe Leren via secretariaat@koplopersindezorg.nl